Stortingshøyring transport okt 2023 2

– Viktig for lokalavisene å koma seg heilskinna gjennom vinteren og våren!

Frå neste sommar er det nytt anbod for distribusjon av aviser. Før den tid er det viktig for lokalavisene og lesarane at det blir finansiert ei overgangsordning frå april til juli. Det sa LLAs styreleiar Øystein Øygarden i Stortinget i dag.

Landslaget for lokalaviser (LLA) var i open høyring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite onsdag. LLAs styreleiar Øystein Øygarden, som også er redaktør i Vest-Telemark blad, var der svært takknemleg for det klare signalet om nytt distribusjonsanbod – og at papiravisene – utan unntak – skal fram til abonnentane. Øygarden var tydeleg på at lokalavisene arbeider med digitalisering nærast døgnet rundt, men at mange innbyggjarar i ein overgangsperiode også vil ha avisenes papirutgåver. Framleis finansierer lokalavisenes papirutgåver den digitale satsinga til avisene.

– Derfor er det så utruleg viktig for lokalavisene å kome seg heilskinna fram til nytt anbod blir innført i juli neste år. Utan dette vil verdien av det nye anbodet bli svært svekka, sa Øygarden i Stortinget.

LLA skal attende i Stortinget måndag. Saman med åtte andre presseorganisasjonar skal LLA då i høyring hos familie- og kulturkomiteen.

Meir om det nye anbodet her.

Her kan du laste ned notatet som komitemedlemmene fekk utdelt:

LLAnotat til transportkomiteen

Les heile innlegget til Øystein Øygarden her:

«Takk for at me fekk koma.

Fyrst av alt: Me er svært takknemmelege for det klare signalet frå samferdselsdepartementet om nytt anbod – og at papiravisene – utan unntak – skal fram til abonnentane. Dette er heilt avgjerande for at ei lokalavis som Vest-Telemark blad skal kome i mål med å gjera lesarane heildigitale.

Men: Vegen dit er humpete. Amedia distribusjon har sagt opp dei fleste avtalar om distribusjon ute i distrikta og mange lokalaviser står utan distribusjon frå mars/april.

For VTB vil det vera heilt nødvendig med ei trygg bro frå Amedia sluttar å levere avisa fram til nytt anbod er på plass i juli. Me har om lag 1500 abonnentar – 1 av 3 papiravislesarar – som er vande med å få avisa med avisbod tidleg om morgonen.

Dette er abonnentar som bur i dei mest sentrale områda av Vest-Telemark. Dei risikerer nå å hamne på ordinær postgang og dermed få fredagsavisa etter helga annankvar veke.

Dette er abonnentar med store krav til distribusjon. Det er dei som ringer klokka 8 om avisa ikkje er i postkassa. Derfor er det grunn til å frykte at desse ikkje blir med vidare dersom dei ikkje får papiravisa på dagen. Og det er ingen automatikk i at desse blir digitale ved å slå av distribusjonsbrytaren.

Ei bro vil i praksis bety at Posten overtek dei abonnentane avisboda har levert til, og at dei gjer det til ein pris som er mogleg å bera. Her ser me at det er nødvendig med økonomisk støtte i dei månadane det gjeld.

Me kan ikkje tvinge lesarane kåns til å bli digitale. Men me prøvar alt me kan å digitalisere dei. Valkvelden sende med direkte frå bladstoga i fem og ein halv time. Me prøvar kån på podkast. VTB.no er oppdatert med det siste frå regionen, stort sett døgnet rundt. Men uansett kor mykje me prøvar å formidle at VTB er veldig mykje meir enn ei papiravis to gonger i veka – går digitaliseringa seinare enn me hadde trudd.

For mange er lokalavisa eit pustehol i ein kvardag der det meste går raskt og det meste av nyheitskonsumeringa går på skjerm.

VTB har lojale abonnentar og annonsørar som ser verdien i ei solid lokalavis. Me har ikkje lukkast med å få med oss papirinntektene over på det digitale. Og er heller ikkje nær ved å klare det.

Annonseinntektene frå papiret utgjer om lag 30 prosent av den totale omsetninga i bladstoga.

Derfor er det så utruleg viktig for kånn – og mange, mange andre lokalaviser – å kome seg heilskinna fram til nytt anbod blir innført 1. juli. Utan broa vil verdien av det nye anbodet bli svært svekka.»

Øystein Øygarden, styreleiar i Landslaget for lokalaviser (LLA) og redaktør i Vest-Telemark blad.

LLA-trioen i Stortinget onsdag: Rune Hetland (t.h.), Øystein Øygarden og Geir K. Hus