Om Landslaget for lokalaviser

Landslaget for lokalaviser (LLA) har 112 medlemsaviser som kvar veke blir lesne av ca ein million lesarar landet rundt. Samla opplag for medlemsavisene våre er drøye 339.000. Det samla opplaget til lokalavisene er svært stabilt.

Dei fleste avisene i LLA er lokalaviser som kjem ut ein, to eller tre dagar i veka, såkalla fådagarsaviser. Desse avisene styrkar mellom anna det lokale demokratiet og det lokale kulturlivet. Avisene er dessutan eit viktig ”lim” mellom folk i dei enkelte bygder, tettstader og bydelar i heile landet. Lokalavisene er derfor ein svært viktig del av ei differensiert presse.

Lokalavisene blir lesen svært grundig og avisene er svært truverdige.
Slik står lokalavisene fram som ein nyttig og truverdig mediekanal for både det lokale handelslivet, organisasjonar og for kjedebutikkar.

Føremål og tiltak

LLA sitt føremål er å styrkja lokalavisene, slik at dei kan tene og stimulere demokratiet, kulturen og næringslivet i lokalsamfunna sine. Organisasjonen tar opp og samordnar felles saker, ønskje og krav for medlemsavisene, og vi skal vera avisene sitt talerøyr overfor styresmaktene og andre som gir avisbransjen rammevilkår. LLA arbeider også aktivt overfor mediebyrå, reklamebyrå og annonsørar for å synleggjera lokalavisene som attraktiv mediekanal.

LLA gjer også ein stor innsats med avisfaglege kurs. Det er viktig at lokalavisene sine medarbeidarar utviklar seg gjennom erfaring, etterutdanning og kurs for at avisene skal bli så gode som mogeleg. LLA legg derfor til rette både for sentrale, regionale og interne kursaktivitetar. Slik blir lokalavisene til enda større glede og nytte for lokalmiljøet sitt. Gjennom kurs og andre avisfaglege samlingar, får dessutan lokalavisene i LLA stor glede av kvarandre sine erfaringar og kunnskap.

I tillegg arbeider LLA med samarbeidsavtalar, serviceprodukt og generelle medlemsaktivitetar for lokalavisene. LLA står dessutan bak Lokalavissamkjøringa landet rundt AS (www.lokalavissamkjoringa.no)

LLA har eit lite, men operativt og handlekraftig sekretariat. Inntil vi flytter inn i Pressens Hus i februar 2021, er vi no i Spaces Kvadraturen i hovudstaden. Vår post- og besøksadresse er Tolbugata 8 B, 0152 Oslo.

Styret i LLA har sju medlemer og tre varamedlemer.

Historie

Landslaget for lokalaviser vart skipa på Voss i 1976. Sidan den gong har LLA særleg arbeidd for best mogeleg rammevilkår, mellom anna gjennom ei meir rettferdig fordeling av pressestøtta. Etter mange års arbeid, fekk LLA i 1989 endeleg gjennomslag for at også aviser som kjem ut ein gong i veka med minst 1000 eksemplar, også skal ha produksjonstilskot. Frå 1992 har LLA vore representert i alle viktige utval mellom stat og presse. I 1998 fekk vekeavisene avisporto i staden for bladporto, noko som ikkje minst skuldas ein langvarig innsats frå Landslaget for lokalaviser. LLA var også representert i Dagspresseutvalet som i 2000 la fram ei mediemelding som framheva også lokalavisene si viktige rolle i Norge. Alt dette er døme på at lokalavisene treng ein organisasjon som målretta arbeider for å fremja lokalavisene si sak.

LLAs styre ser slik ut inntil ordinært årsmøte i Ålesund neste år:

Øystein Øygarden, Vest-Telemark Blad (konstituert leiar)

Hilde Dypaune, Saltenposten (nestleiar)

Tone Sidsel Sanden, Dølen (konstituert nestleiar)

Hilde Eika Nesje, Bø Blad

Holger Austvoll, Strandbuen

Camilla Skaar, Hordaland Folkeblad

 

Erling Vaage, Fjordenes Tidende (fast møtende vara)

Knut Martinsen, Avisa Hemnes (vara)

Robin Røkke, Øy-blikk (vara)

 

Sjå «kontaktinformasjon» for informasjon om LLAs sekretariat.

 

3 gode alt

Vi har laga ein liten brosjyre med tre gode grunnar for å vere med i LLA. I denne kan du lesa om korleis LLA gjer livet for lokalavisene enklare og bedre – og du får høyra kva ein del aviser seier om oss. Fire eksempler ser du under her.

Den vesle brosjyren kan du bestilla frå lla()lla.no eller du kan lasta ned ei pdf-fil her:

LLA folder 2014

 

“Å vere med i LLA betyr at me i Bø blad blir del av ein større samanheng der me kan finne likesinna å dele erfaringar med. Det er inspirerande å møte kollegaer frå heile landet som møter dei same utfordringane som oss, og som villig deler på løysingar og gode idear som me kan jobbe vidare med lokalt.”

Bø blad, Hilde Eika Nesje, redaktør og dagleg leiar

 

“LLA ivaretar de minste lokalavisene i landet på en meget god måte. LLA er vårt talerør inn til sentrale myndigheter når det gjelder pressepolitikk, og bidrar til økt kompetanse hos våre ansatte gjennom kurs og samlinger.”

Enebakk Avis, Gunnleik Seierstad, redaktør og dagleg leiar

 

“Steinkjer-Avisa har vært LLA-medlem i alle år, og har hatt god nytte av medlemskapet, ikke minst på grunn av den faglige delen i form av markedssamlinger. LLAs nyhetsbrev med redaksjonelle ideer har vi også hatt god nytte av, og vi har alltid forsøkt å få med oss landsmøtene der vi treffer hundrevis av kollegaer og får et godt innsyn i hvordan andre aviser driver. Vi vet at LLAs arbeid opp mot myndighetene når det gjelder mediepolitikk er veldig viktig for avismangfoldet i landet vårt. Denne familien vil vi være en del av – her føler vi samhørighet og har en kanal hvor vi kan høste og dele erfaringer!”

Steinkjer-Avisa, Odd Birger Grønli, redaktør og Marianne Viem, markedskonsulent

 

“LLA er ein organisasjon som både møter og utfordrar lokalaviser i kvardagen. Gjennom kurstilbod, eit godt fagleg nettverk og praktisk hjelp framstår LLA for meg som den mest relevante sparringpartnaren blant paraplyorganisasjonane i medie-Norge.”

Strilen, Stig Erik Elliott, redaktør