LLA Øygarden og Bruvik

Litt meir i pressestøtte til lokalavisene

Pressestøtta til lokalavisene blir inflasjonsjustert. Det kjem fram i forslag til statsbudsjettet for 2024. Inflasjonsjusteringa gjeld både produksjonstilskotet, innovasjonstøtta og støtte til kompetansetiltak.

Landslaget for lokalaviser (LLA) og lokalavisene er nøgd med at innovasjonsstøtta til mediene blir ført vidare. Dette er ei ordning som LLA i si tid kjempa hardt for – og som særleg skal fremje redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier.

Regjeringa føreslår at totalt 424 millionar kroner blir brukt til direkte produksjonsstøtte til avisene neste år. Innovasjonsstøtta blir på nesten 23 millionar kroner. Samiske aviser får nærare 43 millionar kroner. Støtta til etterutdanning er også føreslått inflasjonsjustert.

LLAs styreleiar Øystein Øygarden (t.h.) og generalsekretær Tomas Bruvik kommenterer forslaget til statsbudsjett slik:

– Med relativt høg lånerente og prisvekst, er det mange som opplever nokså tronge tider no. Dette byrjer å gå utover lokalavisenes opplag og annonseinntekter. Slik blir det vanskelegare å finansiere journalistikken. LLA vil derfor arbeide vidare med å gi lokalavisene eit større og nødvendig løft i åra framover, seier Øystein Øygarden og Tomas Bruvik.

LLAs styreleiar og generalsekretær minner om at vi den siste tida har sett kor viktig lokalavisene er for lokaldemokratiet, og peiker på at det er behov for å auka støtta meir enn inflasjonsjustering. Lokalavisene treng ressursar kvar for seg, og saman, for å løfte journalistikken og løyse det viktige samfunnsoppdraget, til beste for innbyggjarane over heile landet.

– Det er lokalavisene som har dekka kommunestyrevalet på ein god, konstruktiv og grundig måte, mange med nett-tv-dekning gjennom heile valkvelden. Slik har lokalavisene demonstrert kor viktig det er for lokaldemokratiet å ha levedyktige lokalaviser, seier Øygarden og Bruvik i LLA.

Problematikken rundt moms på levande bilde er ikkje løyst. LLA er klare på prinsippet om at det ikkje skal vere moms på redaksjonelt innhald, uansett publiseringsform.

Landslaget for lokalaviser er organisasjonen for over 110 lokalaviser landet rundt.

For kommentarar og meir informasjon:

Øystein Øygarden, styreleiar i LLA og redaktør i Vest-Telemark blad, mobil 958 93 437, oystein.oygarden@vtb.no

Tomas Bruvik, generalsekretær i LLA, mobil 411 08 523, tomas@lla.no

PS! I går torsdag fortalte regjeringa at det blir eit nytt anbod for distribusjon av avisenes papirutgåver. LLA er glad for at innbyggjarane får levert lokalavisa si på papir også dei neste åra. Avisbransjen skal bli samde om tre distribusjonsdagar i veka – i tillegg til laurdagane. Meir om dette her.

Utdrag frå kultur- og mediebudsjettet:

«Regjeringen vil utforme innovasjons- og pressestøtten på en måte som sikrer god utvikling i lokalmediene, samtidig som de større riks- og regionmediene i størst mulig grad blir ivaretatt.»

Bevilgningene til medieformål skal legge til rette for:

  • at alle grupper i samfunnet har et godt medietilbud
  • ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet
  • et mangfold av redaktørstyrte medier, som bidrar til god nyhetsproduksjon og meningsutveksling over hele landet
  • lokale medier i hele landet og å unngå geografiske blindsoner
  • innovasjon, utvikling og nyskaping i mediebransjen, og samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid
  • samfunnsviktig og undersøkende journalistikk og å unngå tematiske blindsoner
  • å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen, særlig blant sårbare grupper
  • å sikre NRKs rolle som en bred allmennkringkaster med sterk tilstedeværelse i hele landet og å sikre en kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor utenfor Oslo
  • å styrke norsk språk, de samiske språkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere

Alt om kulturbudsjettet finn du her på Regjeringen.no.