Klarare om praksis på digital moms

Skattedirektoratet har nå kome med ein uttale som gjer det lettare for avisbedriftene å rekna moms for betalt digital utgåve og kombinasjonsabonnement.

I avisbransjen ser ein dette som ei god mellombels løysing medan det blir arbeidd med å få redusert moms og helst 0-sats på betaling for redaksjonelt innhald på digitale plattformer.

Løysinga som skattedirektoratet nå gå inn for er basert på ein kostnadsmodell basert på forholdet mellom kostnadene til produksjon av papiraviser og kostnadene til produksjon av digitale avisprodukt.

Link til brevet frå skattedirektoratet: