Mobbing i lokalpolitikken hindrer rekruteringen!

Mobbing i lokalpolitikken hindrer rekrutteringen!

Alarmen har gått i Vest-Telemark
Prostdiakon, Eilev Erikstein, benyttet søndagens friluftsgudstjeneste i Åmot til å sette lys på mobbekulturen han mener pågår i Vinje politikken. Han peker på en ukultur som, i verste fall, kan bidra til å undergrave lokaldemokratiet.

I Åmli kommune så ordfører Tellef Olstad seg nødt til å slå ned på tendenser til mobbing i sitt kommunestyre. Dette var etter selv å ha observer, og fått henvendelsen om, tilfeller av hersketeknikk og mobbing. Temaet ble tatt opp etter et kommunestyremøte i september 2010 (ref. Åmli Avisa, 30.sept 2010). Olstad fremhevet at slik oppførsel vitner om mangel på medmenneskelig respekt samt mangel på respekt ovenfor kommunestyre som kommunens høyest organ.

Dette viser at den politiske ukulturen i Vinje dessverre ikke er unik.

Rollemodeller i lokalsamfunnet
Hvem har ansvaret når noe er galt i lokalsamfunnet vårt? Hvem peker man på om det er noe man mener bør endres i sine nære omgivelser? Ofte ser man til sin nærmeste kommune og kommunestyret, og den rollen de har som øverste organ for lokalsamfunnet.

Politikere, som andre, kan ytre sin mening fritt. Som politiker må en i tillegg forvente å møte motstand og debatt i det offentlige rom som følge av sine meningsytringer. Hvor går grensen mellom frisk og saklig debatt og regelrett trakassering av motparten?
Enten en har gjort seg fortjent til det eller ikke så er en som politiker en rollemodell og burde ha særlig grunn til å oppføre seg deretter.

Når den som bestemmer er en mobber
Lover og regler fastsettes av styresmaktene våre. Politikere er demokratisk valgt, og har fått tillit av mange personer som mener de er skikket til å ta beslutninger på deres vegne. Det er politikerne som må ta ansvar dersom det er dårlig arbeidsmiljø i en kommuneadministrasjon, og dersom en skole sliter med en negativ mobbekultur.

Hvem er det som passer på politikernes arbeidsmiljø? Hvem skal reagere om det her utvikler seg dårlige møtekulturer med mobbing og personlig sjikane over tid?

Rekruttering til politikken
«Politiker 2020» er et partipolitisk nøytralt prosjekt med tverrpolitisk støtte. Målet med prosjektet er å engasjere og rekruttere fler til politisk dugnadsarbeid. For selv om politikere har stor innflytelse så viser det seg vanskelig å rekruttere nye medlemmer, og å få nye til å stille på partilistene.

Det har utpekt seg en krevende gruppe som er storbrukere av kommunale tjenester. Denne gruppen er samtidig underrepresentert i mange kommunestyrer i dag. Vi har kalt gruppen «30-åringene». Disse representerer unge voksne i etableringsfasen med familie, hus, jobb og sosiale nettverk. Denne gruppen trenger vi i langt sterkere grad inn i politikken for å få et balansert og representativt speilbilde av lokalsamfunnet.

Skremmer vekk ildsjelene i politikken
Den politiske ukulturen Erikstein setter fokus på gjør ikke jobben lettere for partiene som sårt trenger medlemmer og dugnadshjelp til arbeidet i og for lokaldemokratiet, men det er en viktig debatt.
Det betyr ikke at folk slutter å bry seg, men at mange velger å engasjere seg i lag og foreninger, eller bruker mye tid på enkeltsaker som skolestruktur og helsepolitikk.

Når flere av kommunestyrerepresentantene i Vinje kommune har søkt om fritak fra alle politiske verv i løpe av denne perioden, samtidig som en ser synkende vilje til å engasjere seg den brede partipolitikken – kan Eilev Erikstein få rett i at det er en trussel for lokaldemokratiet.

Demokratiopplæring
Hvordan skal man bekjempe mobbekulturer, og hvem skal si ifra? Hva er de etiske retningslinjene for en politiker, og hva er grensen for hersketeknikk versus forhandlingskløkt? Vi søker økt debatt rundt den politiske møtekulturen, slik at vi kan sikre en god rekruttering for lokalt frivillig politisk arbeid også i fremtiden.

Hvem skal styre din kommune i 2020? «Politiker 2020» vil sette etikk og mobbing på dagsorden når det jobbes med rekruttering i lokalpolitikken.

Hilsen Ole Dalen, prosjektleder for «Politiker 2020»