Tomas Bruvik kjem med ei nyttårshelsing til lokalavisene.
Tomas Bruvik kjem med ei nyttårshelsing til lokalavisene.

Vel overstått jul og godt nyttår

Vi i Landslaget for lokalaviser (LLA) håper alle tilsette i lokalavisene rundt i landet har hatt ei fredfull og fin jul, at overbelasta skuldrer, slitne hovud og kroppar har fått litt julefred.

Ved starten av eit nytt år tenkjer vi ofte at det skal bli bra med januar og februar, då er det litt rolegare, men sånn blir det sjeldan eller aldri. Det blir full pinne igjen.

I jula og romjula får ein gjerne litt tid til å tenka tilbake på året som har gått.

Vi i LLA prøver så godt vi kan å følgja med på det som skjer i lokalavislandet gjennom året, og vi er imponerte over all den gode journalistikken som blir laga for lokalsamfunna gjennom heile året.

Inneverande år har over 400 lokalavismedarbeidarar delteke fysisk eller digitalt på kurs i regi av LLA. Det har vore kurs for redaktørar på Pressens Hus, landsmøte, digital mangfaldsveke, salskurs, Lokal & digital, og no er nokre journalistar i gang med gravekurs med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

I eit år som på verdsbasis har vore svært ustabilt, og her i Norge har vi aukande prisar på det meste. Det påverkar både private hushaldningar og lokalavisene. Dermed er det med ei viss uvisse vi går inn i det nye året. Korleis vil den økonomiske situasjonen i landet slå ut både på abonnement og annonser? Tidlegare tider har ofte vist at dette ikkje slår så hardt ut på lokalavisene, og det får vi håpa skjer i år og.

LLA arbeider for tida med fleire prosjekt: Ei digital annonseløysing som vi håper kan gje ekstra kroner i kassen for dei som deltek, og eit rekrutteringsprosjekt som vi håper kan vera til hjelp når lokalavisene skal rekruttera. På landsmøtet vil vi få presentert kva som er gjort så langt i rekrutteringsprosjektet.

VI oppmodar og om å bruka idebanken på LLA si heimeside, om de treng inspirasjon når det står litt stille i redaksjonen.

I slutten av november kom Medietilsynet med den endelege fordelinga av produksjonstilskottet for 2022. I tråd med statsbudsjettet vedtatt i desember 2021 vart det ein fin auke til lokalavisene. LLA er glad for at politikarane fortset å prioritere auke til lokalavisene.

I 2023 er produksjonstilskottet auka med knappe tre prosent. Akkurat korleis det vil slå ut for enkeltaviser er ikkje heilt sikkert, sidan forskriftene nå bli endra. Dei aller minste lokalavisene (under 1700/2000 i opplag) får eit løft i produksjonstilskottet frå og med 2023. Det er og mogleg for lokalaviser med under 700/1000 i opplag å få støtte, dersom dei dekker ein liten utkantkommune. Det er og lempa på krav som tidlegare har medført at ein del små lokalaviser har fått avkorting i støtta.

Det har vore arbeid med forskriftene gjennom heile 2022. LLA har arbeidd aktivt, og både gjennom høyringsuttale og gjennom god dialog bidratt med synspunkt og forslag. Vi er godt nøgd med dei nye forskriftene, og er glade for at dei minste avisene får ei ekstra støtte; det trengst.

Elles er endringa i forskriftene først og fremst ei større modernisering, slik at dei betre tar høgde for den digitale utviklinga.

Medietilsynet opplyser at innovasjonsstøtta for 2023 blir lagt ut i januar. Søknadsfristen vil vera ein gong i midten av februar. Vi er svært glade for å ha fått gjennomslag for redusert krav til eigenfinansiering til 25 prosent, for små lokalaviser. Vi håpar dette vil føra til at fleire vil søka innovasjonsstøtte for å styrka seg digitalt.

I desember vart det klart at samferdselsdepartementet har utløyst den siste opsjonen på eitt års forlenging av anboda for avisdistribusjon. Dermed er abonnentar på stader utan kommersielle avisbodnett sikra avis levert i postkassen fram til sommaren 2024. LLA er glad for denne avklaringa som gjer at abonnentane får papiravisa uansett kor i landet dei bur, fram til og med juni 2024.

Distribusjon av papiravisa blir likevel meir og meir krevjande, spesielt i distrikta. Det er fleire samanfallande årsaker til dette; blant anna nedgang i papiropplag, frekvensreduksjonar, innstrammingar frå Posten og kraftig prisauke på kostnadsfaktorar. Dei fleste/alle aviser opplever frå 2023 kraftig prisauke på distribusjon frå distribusjonsselskapa, samstundes som dei gjer kontinuerlege endringar for å halda kostnadane nede. Her er og utfordringar knytt til at fleire distribusjonsselskap i utgangspunktet vil slutta med fulldistribusjonar og vedlegg. Heldigvis er det opna for å finne praktiske løysingar.

Lokalavisene fekk og prisen «Årets Nyskaping» for samarbeidsprosjektet Den store folkevandringa under utdelinga av MBL sine medieprisar. Dette prosjektet – som lokalavisene, LLA, SUJO og NRK står bak – er vi veldig stolte av!

LLA sin kanskje største nedtur dette året er at vi ikkje har fått nytt prosjekt på beina i år, men det skal vi klara på litt sikt, for vi har ekstremt sterk tru på meir samarbeidande journalistikk i framtida.

No gler vi oss til det nye året, til årets høgdepunkt, landsmøte i Tromsø frå 21. – 23. april. Der håpar vi å sjå akkurat deg.

Helsing Tomas Bruvik, generalsekretær i LLA