RuneHetland_LLA

Regjeringa vil kutta 50 mill i pressestøtta

Regjeringa vil kutta heile 50 millionar kroner i produksjonstilskotet til avisene – samanlikna med forrige regjering sitt forslag. Dette kjem fram i regjeringa sitt endringsforslag til statsbudsjett 2014.

LLA-leiar-Ståle-MelhusRuneHetland_LLA

Uroa over Solbergregjeringa sitt budsjettforslag: LLAs styreleiar Ståle Melhus (t.v.) og generalsekretær Rune Hetland.

Regjeringa skriv følgjande i tilleggsproposisjonen sin:

«I Gul bok 2014 er det foreslått en bevilgning på 331,8 mill. kroner til produksjonstilskudd til aviser. Regjeringen reduserer bevilgningsforslaget på posten med 50 mill. kroner, til 281,7 mill. kroner

Det er et mål for Regjeringen å redusere avisenes avhengighet av statlige tilskudd. Regjeringen vil modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform. Samtidig vil Regjeringen gjennomgå innretningen av mediestøtten for å sikre at tilskuddet er mest mulig målrettet og effektivt.

Regjeringen vil innføre en plattformnøytral mediestøtte fra 2014, under forutsetning av godkjenning fra ESA.

Post 72 Tilskudd til kvalitetsjournalistikk

I Gul bok 2014 er det foreslått 6 mill. kroner til en tilskuddsordning for prosjektstøtte til kvalitetsjournalistikk.

Regjeringen foreslår at det ikke opprettes en slik tilskuddsordning og at det ikke bevilges midler på posten.»

– Drastisk

– Dette var som frykta og meir drastisk enn vi hadde venta. Lokalavisene opplever at inntektene frå både lesarar og annonsørar er under press. I tillegg er alle aviser midt inne i ei krevjande omstilling, der vi skal nå lesarane på digitale plattformer i tillegg til papiravisa. At produksjonstilskotet blir redusert så kraftig når lokalavisene treng det som mest for å lukkast med omstillinga er svært skuffande, seier generalsekretær Rune Hetland og styreleiar Ståle Melhus i Landslaget for lokalaviser (LLA).

– Nå må vi setje vår lit til at Kristeleg Folkeparti og Venstre kan forhandle bort kuttet, seier Hetland og Melhus. Dei framhevar at rammevilkåra til avisene handlar om regjeringa vil satse på eit mangfald av seriøse ytringskanalar og eit reelt demokrati.

– Lokalavisene er viktigare enn nokon gong. Økonomien i media har ført til at regionavisene trekkjer seg inn mot kjerneområda sine og blir lokalavis der. Dei små lokalavisene er i praksis den einaste fellesarenaen i sine lokalsamfunn for informasjon, eit kritisk blikk på aktuelle saker, debatt og ikkje minst synleggjering av lokal kultur og organisasjonsliv. Gode rammevilkår er avgjerande for at lokalavisene skal kunne løyse sitt viktige samfunnsoppdrag på ein god måte. Her er produksjonstilskotet viktig, men det er også viktig å få ei løysing på momsproblematikken, der lesarane i dag må betale full moms digitalt. Momsfritaket på journalistisk innhald må gjerast plattformnøytralt, og gjelde både for papiravisa og digitalt innhold, seier generalsekretær Rune Hetland og styreleiar Ståle Melhus i LLA.

I Solbergregjeringa sitt budsjettforslag blir det foreslått å redusere produksjonstilskotet med 50 millionar kroner til 281,7 millionar i 2014 – samanlikna med Stoltenbergregjeringa sitt forslag. I tillegg blir det foreslått å trekkje tilbake forslaget om seks millionar kroner for prosjektstøtte til kvalitetsjournalistikk. Det er eit mål å gjere produksjonstilskotet plattformnøytralt frå og med 2014.

For kommentarar og fleire opplysningar:

Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, dir. tlf. 452 89 444, rune()lla.no

Sjå meir her på Kulturdepartementet sine nettsider.

Her kan du lasta ned LLAs pressemelding i pdf-format:
LLA statsbudsjett2014 pressemeld

Thorhild-Widvey

Kulturminister Thorhild Widvey under dagens pressekonferanse om statsbudsjettet.