Presseorganisasjonene anbefaler fortsatt annonsekompensasjon og mer produksjonsstøtte

Presseorganisasjonene har nå sendt innspill til revidert nasjonalbudsjett, der vi ber om en bedre og mer treffsikker tiltakspakke for mediene.

– Det er viktig både med annonsekompensasjon og en ekstraordinær produksjonsstøtte til alle aviser med opplag under 15.000, sier generalsekretær Tomas Bruvik i Landslaget for lokalaviser (LLA). Bruvik tror det fortsatt blir tøffe tider for lokalavisene fremover, blant annet fordi mange arrangement i lokalsamfunnene er stoppet i hele sommer.

– Annonseinntektene fra lokale arrangører er en viktig del av livsgrunnlaget til lokalavisene om sommeren. Vi må derfor få på plass en ordning som treffer lokalavisene og de andre mediene bedre, sier Bruvik. Sammen med lederne i Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Fagpressen, Norsk Presseforbund og Norsk Lokalradioforbund har LLA signert en felles uttale til finanskomiteen på Stortinget.

Her skriver presseorganisasjonene følgende:

Forslaget (fra Kulturdepartementet) burde vært behandlet som et koronatiltak og ikke som en del av revidert nasjonalbudsjett.

For at mediene skal kunne opprettholde journalistisk virksomhet, slik regjeringen har gitt utrykk for, må tiltaket være både treffsikkert og gi tilstrekkelig støtte.

Vi mener en ordning med kompensasjon for bortfall av annonseinntekter vil være vesentlig mer treffsikker, innebære langt færre krevende avveininger, være enklere å administrere både for myndighetene og mediene, og ikke minst være mer forutsigbar og dermed innebære langt lavere risiko for mediene. Vårt forslag er slik:

En annonsekompensasjonsordning for alle medier underlagt lov om redaksjonell fridom i media.

Ramme på 400 – 600 mill. kr, eller en overslagsbevilgning (som gir hjemmel til å overskride bevilgningen mot etterfølgende framlegg for Stortinget).

Gjeldende for perioden 15. mars til 30. juni, med åpning for forlengelse ved behov.

Kompensasjon måned for måned, basert på samme måned i 2019.

Grenseverdi på minimum 20 prosent annonseinntektstap per måned, og 80 prosent av tapt annonseinntekt kompensert.

Dersom Stortinget likevel skulle vedta det fremlagte forslaget mener vi det må endres på følgende punkter:

Gjeldende fra 15. mars til 30. juni, med åpning for forlengelse ved behov.

Hver måned må sees for seg, med maksimumsbeløp på 10 mill. kr per bedrift per hele måned og et tak på 30 mill. kr per bedrift for hele perioden. Hele perioden blir for lang med tanke på likviditet, og annonseinntekter svinger også mye fra måned til måned.

Grenseverdiene for å falle inn under ordningen bør være lavere enn henholdsvis 20 og 15 prosent omsetningstap grunnet medienes spesielle inntektsstruktur. Se også siste punkt.

Kompensasjonsgraden må økes til 80 prosent.

Fratrekk for permitteringspenger for permitterte journalister bør utgå dersom man, etter politisk beslutning og før utbetaling, tar permitterte journalister tilbake i jobb.

Produksjonstilskudd må holdes utenfor beregning av omsetning, fordi forslaget er ment å kompensere for markedssvikt.

Det må være en overslagsbevilgning (som gir hjemmel til å overskride bevilgningen mot etterfølgende framlegg for Stortinget), slik at man ikke risikerer avkortning dersom behovet viser seg å være større enn 300 mill. kr.

Hele høringsuttalen kan lastes ned som pdf-fil her:

2020-05-15 Fellesinnspill til finanskomiteen om korona-tiltak for mediene i RNB