Den nye regjeringa ønskjer endringar

Den nye regjeringa vil etter kvart behandla mediene likare, uavhengig av teknologisk plattform. Høgre og Framskrittspartiet vil også redusera nivået på pressestøtta. Dette blir gjentatt i den politiske plattforma som Erna Solberg og Siv Jensen la fram i går.

Etter ei vekes tid på Sundvollen har Høgre og FrP også fått på papiret kva kulturpolitikk den nye regjeringa helst vil føra. I si politiske plattform skriv dei mellom anna dette om kultur:

«Kulturpolitikken skal bidra til å gi mennesker mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv. Regjeringen vil derfor stimulere til vekst nedenfra fremfor å styre ovenfra. Maktspredning og mangfold skal styrkes gjennom desentralisering av beslutninger. Regjeringen vil bidra til å opprettholde viktige kulturtilbud som ikke kan klare seg uten offentlig støtte. Norge bør ha et profesjonelt kulturliv, med kulturuttrykk som holder internasjonal standard. «

Om mediepolitikken heiter det:

«Digitalisering fører til en ny hverdag i mediebransjen. Premissene for publikums deltakelse, produktenes utforming og redaksjonenes arbeidsform endres hurtig. Regjeringen vil legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Mediepolitikken må derfor stimulere til nyskaping og innovasjon, samtidig som den frie pressens tradisjoner og grunnverdier ivaretas. 

Regjeringen vil: 

Modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform. Over tid skal pressestøtten omlegges og nivået reduseres. 

Tilpasse eierbegrensningene for medier til ønsket om å sikre mediemangfold, og la Konkurransetilsynet forvalte loven om medieeierskap. 

Likestille papiraviser og e-aviser gjennom å etablere en felles, lav momssats. 

Legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger. 

Øke andelen eksterne produksjoner i NRK. 

Begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag.»

 

Solberg-regjeringa er ei mindretalsregjering som treng støtte i Stortinget for sine forslag. LLA er for lengst i gong med pressepolitiske aktivitetar for å formidla og påvirka kva rammevilkår lokalavisene treng for at vi også i framtida skal ha gode lokalaviser i byar, tettstader og bydelar landet rundt.

– Vi i Landslaget for lokalaviser ser fram til eit spennande og fornya pressepolitisk arbeid i tida framover, både i regjeringskvartalet og på Stortinget. Det herskar vel liten tvil om at lokalavisene framleis skal ha ein viktig plass i medielandskapet, seier Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser.

Du kan her lasta ned heile regjeringserklæringa frå Høgre sine nettsider.