Interkommunalt selskap vil ikke oppgi søkerliste

Kommunene Bø, Nome og Sauherad eier 51% av Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Men MTNU nekter å offentliggjøre hvem som har søkt stillingen som ny daglig leder i det interkommunale selskapet. Tirsdag ettermiddag fikk avisa Kanalen bekreftet i et brev fra Fylkesmannen i Telemark
at offentlighetsloven gjelder for MTNU. Kanalen har likevel ikke mottatt søkerlisten. Se Kanalens klage på innsyn, og Fylkesmannens svar.

Dette svarte Fylkesmannen på Kanalens klage på avslag om innsyn i søkerlister:

“Avisa KANALEN har bedt Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU) om innsyn i søkerlister til stillingen som næringssjef/daglig leder. Begjæringen ble sendt første gang 16102013 og sist 04112013. Begjæringen ble avslått 22112013. KANALEN påklaget avslaget 25112013. Klagen er sendt MTNU og fylkesmannen direkte.

MTNU har i sitt avslag vist til at selskapet ikke er omfattet av offentlighetslovens regler og at selskapet derfor ikke har noen plikt til å etterleve lovens innsynsregler.
Fylkesmannen kan ikke behandle selve klagesaken før MTNU selv har tatt stilling til klagerens anførsler. Det er først når et avslag opprettholdes etter klage at fylkesmannen behandler saken som klageinstans.

Fylkesmannen kan imidlertid umiddelbart ta stilling til spørsmålet om offentlighetslovens anvendelse på MTNU og dets virksomhet.
Etter offentlighetsloven § 2, 1. ledd bokstav c) og d) gjelder loven for et selvstendig rettssubjekt der det offentlige direkte eller indirekte har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i selskapets øverste organ, eller gir rett til å velge mer enn halvparten. I MTNU har Nome, Bø og Sauherad kommuner til sammen 51 % av aksjene, slik at vilkårene i alternativt c) eller d) er oppfylt.

Etter § 2, 2. ledd gjelder likevel ikke dette hvis selskapet hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private. Dette kan ikke sies å gjelde for MTNU, hvis hovedaktivitet er å fylle rollen som eierkommunenes næringsapparat og håndtere eierkommunenes bestilling slik den er formulert i Strategisk næringsplan for Midt-Telemark.

Det er ut fra dette ikke tvilsomt at Midt-Telemark næringsutvikling omfattes av offentlighetsloven. Selskapet må derfor håndtere krav om innsyn i søkerlister slik det er beskrevet i offentlighetsloven § 25.
Fylkesmannen gjør her oppmerksom på at plikten til å utarbeide en søkerliste inntrer straks etter at søknadsfristen går ut. Om det senere i prosessen gjøres vedtak om å utvide søknadsfristen, eller fortsette arbeidet uten særskilt angitt frist, så inntrer plikten til å sette opp søkerliste uansett fra tidspunktet for den opprinnelige søknadsfristen. Listen må dermed settes opp med de søkerne som på det tidspunkt forelå, og oppdateres fortløpende etter som nye kommer til.

Fylkesmannen viser også til lovens § 2, 2. ledd hvor det er detaljert beskrevet hvordan man skal gå fram i forhold til søkeres ønske om konfidensialitet. Et slikt ønske må begrunnes konkret og selskapet må vurdere dette og veie behovet for hemmelighold opp mot den offentlige interessen som måtte knytte seg til stillingen.

Fylkesmannen ber om at klagen fra KANALEN blir behandlet i tråd med disse reglene. Opprettholdes avslaget, sendes klagen fylkesmannen for endelig avgjørelse."

Fredag kveld, dagen etter avisoppslaget, fikk Kanalen oversendt søkerlisten fra styreleder i Midt-Telemark næringsutvikling AS.

Les klagen fra Kanalen, svar fra Fylkesmannen og oppslaget som vedlegg