Hvorfor flytter de hit?

Mange har spalter der de intervjuer utflyttere. Lokalavisa NordSalten har derimot spalten «Ukas tilflyttere». Der presenterer de noen som har valgt å flytte til Nord-Salten. Tilflytterne forteller blant annet om hva som lokket dem til regionen, spesielle utfordringer og overraskelser med å flytte dit, og hva de synes om kommunen. Fin serie som helt sikkert kan gjøre de som allerede bor i kommunen mer bevisste på hjemstedets kvaliteter.