Mer demokrati og medvirkning for unge

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok tirsdag 13. desember utredningen om unges makt og medvirkning av utvalgsleder Trond-Viggo Torgersen. Nytt demokratifag i skolen, skjerpe inn foreldrenes rett til å publisere informasjon om egne barn og styrke dokumentasjonen av barns synspunkter i barnevernssaker er blant forslagene.

(Foto: barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet )

Unge har gode muligheter til å delta og øve innflytelse i politikk og samfunnsliv. Mange unge er engasjerte og aktive på en rekke arenaer. Men deltakelsen er sosialt skjev. Ressurssterk ungdom dominerer både i organisasjonslivet, i ungdomsrådene og i valgdemokratiet.
– Det er viktig at demokratiet ikke blir et ekskluderende eliteprosjekt, men at alle har så lik mulighet til å delta som mulig. I dette arbeidet må skolen stå sentralt. Skolen bør i enda større grad enn i dag tilrettelegge for at unge kan erfare i praksis hva det vil si å delta i demokratiske prosesser. Deltakelsesordningene for ungdom må bidra til å utjevne forskjeller, ikke forsterke dem, sier utvalgsleder Trond-Viggo Torgersen.

Sosiale medier kan bidra til å gi unge mer makt. De har mulighet til å ytre seg, mobilisere og organisere seg på en arena der de er på hjemmebane. Samtidig opplever mange unge at de mister kontrollen over opplysninger om dem selv på Internett. Å forhindre personvernkrenkelser er en viktig samfunnsoppgave. En annen viktig samfunnsoppgave er å sørge for at unge i tiltaksapparatet får medvirke i sin egen sak. Utvalget forslår tiltak for å styrke muligheten til medvirkning for unge i barnevernet og unge asylsøkere.

– Ungdom skal ha makt til å påvirke samfunnet. De skal få si sin mening og bli hørt. Jeg vil at ungdom sikres innflytelse i saker som påvirker deres liv. Vi skal jobbe videre for å sikre alle unge muligheten til å delta i politikk og samfunnsliv, sier statsråd Audun Lysbakken.

Utvalget foreslår blant annet at:

 • Det innføres et nytt, bredt demokratifag i grunnskolen
 • Skolevalg blir obligatorisk i videregående skole og at det tilrettelegges for skolevalg i ungdomsskolen.
 • Fraværskvoten økes for elever i videregående skole og at skolen åpner seg for organisasjoner og politiske partier.
 • Det innføres nasjonale retningslinjer for ungdomsråd og en tilskuddsordning for kommuner som følger retningslinjene.
 • Myndighetene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå tar i bruk modellen med ekspertgruppermøter med ungdom med særskilte erfaringer.
 • Myndighetene tilrettelegger for lokale samarbeidsråd for barne- og ungdomsorganisasjonene og at det opprettes et statlig tilskudd for oppfølging av grupper med lav grad av deltakelse i organisasjonene.
 • slettmeg.no videreføres i sin nåværende form og vurderes styrket på sikt.
 • Det gjøres en juridisk utredning av muligheten for å regulere tredjepartsapplikasjoners innhenting og bruk av personopplysninger.
 • Personopplysningsloven innskjerper foreldres rett til å publisere informasjon om egne barn og at lovverket gjøres kjent for foreldre.
 • Barn og unges synspunkter skal dokumenteres i barnevernsaker og at det lovpålagte tilsynet med barneverninstitusjoner øker.
 • Det ryddes opp i lovverket når det gjelder plassering av barn utenfor hjemmet og at reglene om inngrep i selvbestemmelsen under institusjonsopphold inntas i lov.
 • Barnevernet får ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere.

Teksten er hentet fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sine nettsider. Du kan se hele presentasjonen der