Analyse av partiprogrammene

Frostingens journalist Ingebjørg Vestrum hadde mange spørsmål etter å ha lest samtlige partiprogram. Det ble det en god sak av.

“Alle partiene har fine, fargerike brosjyrer, som er hyggelige å lese. Vi har prøvd å gå litt dypere inn i stoffet, og lett etter spesielle punkter. I denne omgangen velger vi to store områder; skole og helse, og to mindre; Alstadjordet og gang- og sykkelveger. Hva sier de – EGENTLIG?”

Les Ingebjørg Vestrums kommentarer til punktene i partiprogrammene:

SENTRUM:
“Arbeiderpartiet vil gjennomføre en helhetlig planlegging av sentrum der det skal tas både estetiske, funksjonelle og trafikale hensyn”

– Hva vil Arbeiderpartiet ha i sentrum?

“Høyre vil legge til rette for et utviklende og nyskapende næringsliv (…..) Tilby attraktivt og tilstrekkelig næringsareal”

– Vil Høyre legge ut dyrkajord til annet næringsareal? Hva vil partiet ha i sentrum?

“Krf vil være med og skape gode vilkår for bosetting og tilrettelegge arbeidsplasser. Skape et levende og attraktivt tettsted i Alstad-området”

– Hva mener Krf med Alstadområdet, er det hele sentrumsområdet? Hvordan ønsker partiet å bruke Alstadjordet?

“Venstre ønsker å gjøre Alstadjordet om til et grønt og pulserende hjerte i sentrum av Frosta”

– Vil Venstre ha park på hele Alstadjordet?

“SV vil ha parkanlegg på Alstadjordet med tilrettelegging for alle aldersgrupper”

– Vil SV ha park på hele Alstadjordet?

“Senterpartiet vil fokusere på å bevare kulturlandskapet vårt og ha ei velstelt bygd”

– Hvordan vil Senterpartiet bruke Alstadjordet?

SKOLE:

“Arbeiderpartiet vil fokusere på innholdet i skolen og ta i bruk de læringsarenaer som er formålstjenlige for å gjøre skolehverdagen god for elever og lærere”

– Hvilke læringsarenaer? Blir det økt lærertetthet?

“Høyre vil også i fremtiden være en pådriver for økt satsing på skolen. Frosta skole skal videreutvikles og fortsatt fremstå som en attraktiv skole, både for elever og lærere i og utenfor Frosta”

– Flere lærere gjør en skole attraktiv. Vil det skje?

“Krf vil arbeide for at alle barn får oppleve trygghet og mestring i hjem, barnehage og skole”

– Hvordan kan skolen settes i stand til å sørge for at elevene mestrer bedre?

“Venstre vil jobbe for at Frosta skole skal få flere valgfrie fag, satse mer på arbeidslivstrening på ungdomstrinnet, utvikle samarbeid med næringslivet, samt ha en mer praktisk rettet undervisning”

– Hvordan kan mye arbeidslivstrening kombineres med kravene i læreplanen?

“SV vil ha fortsatt satsing på skole”

– Lærertettheten er mindre enn for noen år siden. Skal den økes?

“Senterpartiet vil gå inn for å tilføre skolen nødvendige ressurser for å sikre en god skole med god kvalitet, høyt faglig innhold, trivsel og trygghet blant elever og ansatte”

– Vil det bli flere lærere pr elev?

GANG– OG SYKKELVEGER:

“Arbeiderpartiet vil fortsette utbyggingen av gang- og sykkelveger i kommunen”

– Vil Arbeiderpartiet øke tempoet, eller vil det fremdeles være mest fokus på biltrafikk? Høyre, Venstre og SV nevner ikke gang- og sykkelveger, vil Høyre, Venstre og SV arbeide for at vi får flere gang- og sykkelveger på Frosta?

“Krf vil bygge gang- og sykkelveg langs Fv 64 til Skaret”

– Godkjent, så vidt. Men synes ikke Krf at vi bør øke tempoet?

“Senterpartiet vil se på mulighetene for gangsti ned til hallen”

– Hva med gang- og sykkelveger andre steder?

HELSE:

“Arbeiderpartiet vil bygge et helsehus i tilknytning til Frostatunet”

– Hva menes med et helsehus?

“Høyre vil ha én dør inn til alle helsetjenester”

– Hva menes, et slags kommunalt NAV?

“Krf vil ha trygghet i alle livsfaser”

– Hva menes med dette?

“Venstre vil at innbyggerne i kommunen i fellesskap kan ta større ansvar for ulike oppgaver innen helsesektoren”

– Hva menes med dette?

_"SV vil ha et samspill mellom offentlige tilbud, private tjenester og mangfoldet av frivillige lag og organisasjoner som bidrar til økt velferd"

– Hva menes med dette?

“Senterpartiet vil kjøpe helsetjenester utenfor kommunen der det er hensiktsmessig”

– Når er det hensiktsmessig?