Må ha mer åpenhet, informasjon og debatt i lokaldemokratiet

KS gjennomførte i 2009-2010 en spørreundersøkelse om lokalpolitikeres og folks opplevelse av ulike sider ved den demokratiske styringen i kommunene. I alt 91 kommuner deltok i undersøkelsen, og resultatene viser til dels store variasjoner mellom kommunene når det gjelder tilfredshet med ulike sider ved lokaldemokratiet. Nå foreligger en omfattende analyse av resultatene. Her svarer ledende kommuneforskere på hva som gjør lokaldemokratiet godt eller dårlig, og de kommer med forslag til forbedringer. Ta deg tid til å lese avsnittet om lokalmedienes rolle i lokaldemokratiet.

“Veier til god lokaldemokratisk styring” er sluttrapport fra et prosjekt utført av NIBR i samarbeid med forskere fra Institutt for samfunnsforskning og Institutt for statsvitenskap ved UiO. Den er basert på lokaldemokratiundersøkelsen KS gjennomførte i 91 kommuner i 2009-2010, og analyserer hvorfor lokaldemokratiet oppfattes ulikt. Forskernes forslag til å forbedre lokaldemoratiet er blant annet:

  • Mer åpenhet: Informasjon og innsyn til befolkning, presse og folkevalgte.
  • Mer debatt: Ta den reelle politiske debatten ut i pressen og inn i kommunestyrene.
  • Pålitelighet: Skriftliggjøre prosedyrer for vedtak og gi innsyn i beslutningsgrunnlag.
  • Ansvarlighet: Tydelig og skriftlig nedfelt rolle- og ansvarsavklaring mellom de politiske nivåene og mellom politisk administrasjon.
  • Borgernærhet: Etablere kanaler for deltakelse og rutiner for å innarbeide innsspill.
  • Effektivitet: Kontrollert delegering.
  • Rolletrivsel: Aktivisere hele kommunestyret og inkludere opposisjonen i reelle politiske diskusjoner.

Lokalmedienes rolle
Kommunal rapport skriver i avisa den 12. desember om rapporten at både folk og folkevalgte er mindre fornøyd med lokaldemokratiet i kommuner hvor det kommer ut en lokalavis. Særlig politikernes pålitelighet vurderes mer negativt, fordi lokalavisa skriver negativt om maktmisbruk, habilitet og forskjellsbehandling. Likevel ønsker ikke politikerne å havne i medieskyggen, slik de ofte gjør uten egen avis i kommune (du finner avsnittet om lokalmedienes rolle fra side 121 i rapporten)

Denne uka inviterer KS alle kommuner til å på ny få undersøkt hvor godt lokaldemokratiet fungerer. 100 kommuner vil bli valgt ut og undersøkelsen starter i februar 2014. Resultatet vil bli presentert i april. 91 kommuner var med på undersøkelsen nevnt ovenfor i 2009/10. Disse kan være med igjen, for å dokumentere utviklingen etter debatt og tiltak i forrige runde.

Tekst hentet fra:
KS.no sine nettsider
Kommunal rapport 12. desember 2013, papirutgave.