LLAstortingetOkt

LLA fortsettre kampen for så gode rammevilkår som mulig for lokalavisene. I 2019 handlar det mest om mediemeldinga som kulturministeren la fram på LLAs landsmøte, og om den nye postlova som gjer distribusjonen av lokalavisene meir utfordrande.

For meir informasjon om pressepolitikk og rammevilkår:

Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, dir. tlf. 452 89 444, rune()lla.no.

LLAs sentralbord: 452 89 111.

 

Lokalavisa nær og kjær

100 ord om over 100 lokalaviser som skaper lokalt engasjement og debatt:

nær

Lokalavisa er nær slik ordet opphavleg er meint; Lokalavisa er nær lesarane og innbyggjarane nettopp fordi avisa kjem ut der folk bur og lever. I tillegg står lokalavisa folk nær. Ho er som regel betalt og bestilt eit heilt år på førehand, og difor er lokalavisa ønskt velkomen inn i heimen til folk kvar veke året gjennom. Lokalavisa er ein viktig del av kvardagen til folk.

kjær

Fordi lokalavisa står folk så nær, er ho også blitt ein kjær del av livet til folk. Avisa har ofte notisar om nye born som kjem til verda. Seinare i livet følgjer lokalavisa opp oppvekstvilkåra til born og ungdom, skulegang og fritidsaktivitetar. Kulturlivet, lagslivet og lokalpolitikk som betyr noko for ungdom, får ofte spalteplass i lokalavisa. Når born og ungdom blir vaksne, står lokalavisa framleis ved deira side. Lokalavisa byr på viktige nyhende, samfunnskritiske artiklar og spennande debattar. Avisa følgjer med på kva som hender mellom slekt, vener og kjente i bygder, tettstader og bydelar landet rundt. Slik er lokalavisa blitt både nær og kjær.

Nettopp på grunn av denne nærleiken og kjærleiken, er lokalavisa mellom dei viktigaste institusjonane i lokaldemokratiet. Her er enda fleire gode grunnar for å bry deg om lokalavisa si framtid:

Debatt

For at lokaldemokratiet skal fungera, må folk engasjera seg i debattar om aktuelle saker. Lokalavisa slepp til folk i alle aldrar. Ei god lokalavis er godt for lokalpolitikken.

Kultur

Lokalavisa lyftar fram det rike kultur-, lags- og organisasjonslivet. Slik får også born og unge sitt første møte med avisene og etter kvart blir nye generasjonar inspirerte til å delta i samfunnsdebatten.

Samfunnsoppdraget

Lokalavisene skriv om viktige saker som vedkjem innbyggjarane. Lokalavisa kjenner nærmiljøet best og er nærgåande og samfunnskritisk når ho treng det.

Identitetsskapar

Folk si felles historie, kvardag og verdiar kjem fram i lokalavisa sine spalter. Fordi denne fellesskapen blir synleg gjennom lokalavisa, er avisene med på å skapa tilhøyrsle og identitet.

Landslaget for lokalaviser arbeider aktivt for å skapa gode rammevilkår for lokalavisene. Dette pressepolitiske arbeidet er LLAs prioriterte arbeidsområde.

Etter at mediestøtteutvalet overleverte si innstilling til kulturministeren rett før årsskiftet 2011, bruker vi særleg tida vår på å få fram kva stavbile rammevilkår har å seia for lokalavisene si framtid.

Her kan du lasta ned heile LLA si høyringsuttale til mediestøtteutvalet si innstilling.

For meir informasjon:
Rune Hetland
generalsekretær og pressepolitisk ansvarleg i LLA
rune()lla.no
Dir. tlf. 452 89 444