ApGrandeBergo

Spennende politiske takter

Regjeringen forsikrer mediebransjen om at den tar med seg 0-moms-forslaget til Brussel og Arbeiderpartiet vil at lokalavisene skal ha minimum èn million kroner hver i produksjonsstøtte.

ApGrandeBergo

Arbeiderpartiets Olav Terje Bergo (t.v.) og Arild Grande vil ha minimum èn million kroner til lokalavisene.

Det er god stemning på Nordiske Mediedager i Bergen i disse dager: I går forsikret kulturminister Thorhild Widvey at regjeringen fortsatt arbeider for at det skal bli 0-moms på redaksjonelt innhold, uansett plattform. I dag la Arbeiderpartiet fram sin nye mediepolitikk, hvor de blant annet ser for seg at lokalavisene som får produksjonsstøtte etter hvert skal ha minimum 1 million kroner i tilskudd.

De gode nyhetene står altså i kø i Vestlandets hovedstad dette døgnet. Flere er gode bekreftelser på det som er kommet frem tidligere, senest på LLAs landsmøte i Trondheim sa statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) at regjeringen jobber for fullt med å få ESA til å godkjenne at det kan være 0-moms på alt redaksjonelt innhold i norske aviser, uavhengig om stoffet leveres på papir eller digitale plattformer, et prinsipp som LLA har stått fast på hele tiden. Dette gjentok altså kulturministeren i Bergen, samtidig som Widvey også nå går inn for endringer i medieeierskapsloven: Regjeringen vil at Konkurransetilsynet skal vurdere hvert enkelt oppkjøp av aviser i stedet for at Medietilsynet skal passe på at ingen konsern skal eie mer enn 33 prosent av det nasjonale avisopplaget.

En dag senere og noen etasjer lengre opp på Hotel Ørnen i Bergen fulgte Arbeiderpartiet opp med å tenke enda lengre frem. Arild Grande og Olav Terje Bergo i APs demokrati og medieutvalg vil blant annet at den nye mediepolitikken skal utvikles som deler av en helhetlig demokrati-, kultur-, nærings- og mediepolitikk. I lys av de prinsippene AP vil bygge sin nye mediepolitikk på, foreslår utvalget at Arbeiderpartiet går inn for følgende:

«Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om medie- og kringkastingspolitikken tidlig i hver stortingsperiode. De statlige rammebetingelsene Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet og Næringsdepartementet iverksetter for mediene, skal koordineres på en bedre måte enn i dag.

Gjennomgå eiersituasjonen i norske nyhets- og debattmedier og vurdere om det er behov for lovendringer som også i fremtiden sikrer et mangfold av medieeiere.

Dagens momsfritak for papiraviser videreføres og utvides til å gjelde uavhengig av publiseringsplattform, i tråd med anbefalingen fra MBLs avgrensingsutvalg. Medier må ha mer enn en viss minste andel av egenprodusert redaksjonelt innhold, for å omfattes av ordningene med momsfritak og produksjonstilskudd. Utvalget foreslår at det utredes alternativer for hvordan dette kan ivaretas.  Prinsippet om at digitalt innhold og innhold formidlet på papir skal behandles på samme måte i forhold til moms, må også gjelde for fagpressen.

Produksjonsstøtten må være plattformnøytral, begrenses til nyhets- og debattmediene som har betalende lesere, følger Redaktørplakaten, har en eller flere fast ansatte ansvarlige redaktører og journalister. Det må være tilfredsstillende prosedyrer for å avklare hvilke nyhets- og debattmedier som kommer inn under ordningen. Ordningen med produksjonstilskudd må gjennomgås og det må vurderes om minimum støttebeløp kan økes til 1 mill kr årlig.

Utrede muligheten for å støtte utviklingen av digital journalistikk, for på den måten å hjelpe nyhets- og debattmediene med omstillingene. Utvalget ønsker å få utredet hvordan det offentlige også kan støtte nyhets- og debattjournalistikk på flere måter enn ved å knytte støtten til inntekten fra brukerne. Det er et mål at mediestøtten i større grad skal gå til journalistisk bemanning og produksjonen av journalistikk.

Utvalget mener bloggerne bidrar til mangfoldet av meninger, men ser foreløpig ikke noe aktuelt behov for å innrette mediestøtte spesielt mot dette området. Det er viktig med åpenhet om hva som påvirker budskap som presenteres i bloggene og utvalget støtter initiativet fra Norsk Presseforbund om å tilby bloggere å slutte seg til Vær Varsom-plakaten.

Ta initiativ til at alle offentlige institusjoner og etater gjennomgår reglement og retningslinjer med sikte på å bedre åpenhet og innsyn i offentlig virksomhet. Utvalget foreslår at brudd på Lov om offentlighet i forvaltningen skal straffes med bøter.

Det gjennomføres en årlig debatt i Stortinget om pressefrihetens vilkår i Norge, som foreslått av Europarådets parlamentarikerforsamling.

Statens mediestøttenivå opprettholdes med minst samme realverdi som i 2015. Utvalget inviterer til diskusjon om hvordan det frigjorte beløpet kan brukes innen nyhetsmedieområdet.

Utvalget foreslår at regjeringen gjennomfører en NOU om hvordan de globale medieaktørene skal betale skatter og avgifter i de landene de opererer i, med sikte på å styrke finansieringen av mediestøtteordningene.

Regjeringen Solberg har i Proposisjon 109 L (2014-2015) Lov om posttjenester, gått inn for å avvikle postombæring på lørdager, men vil opprettholde lørdagsombæring av aviser. Utvalget støtter dette, og vil følge opp hvordan regjeringen vil ivareta det i den forskriften regjeringen har varslet i proposisjonen.

Faste drøftingsmøter med de allmenne nyhets- og underholdningsmediene og deres organisasjoner med sikte på å utvikle rammebetingelsene slik at de blir i stand til å ivareta sin samfunnsrolle i forhold til ytringsfrihet og mangfold gjennom den pågående medierevolusjonen.»

Landslaget for lokalaviser (LLA) sin nyvalgte styreleder, Roar Vigeland Osmundsen, gleder seg over det som er kommet frem i Bergen det siste døgnet. Utover at regjeringen fortsatt jobber med å lose 0-moms-forslaget gjennom ESA, og at Arbeiderpartiet vil at minimumsstøtten til lokalavisene skal heves til èn million kroner, er LLAs styreleder glad for Arild Grande og Arbeiderpartiet er tydelige på at originaljournalistikk skal lønne seg.

– Det er også en seier for lokalavisene at det skal straffe seg for kommunene å surre med offentlighetsloven, sier Roar Vigeland Osmundsen.

For ytterligere kommentarer:

Roar Vigeland Osmundsen, LLAs styreleder, dir. tlf. 412 44 323

Rune Hetland, LLAs generalsekretær, dir. tlf. 452 89 444.

PolitikererTrondheim

Det som ble sagt på LLAs landsmøte i Trondheim, er gjentatt på Nordiske Mediedager i Bergen det siste døgnet: 0-moms på alt redaksjonelt innhold og et gulv på èn million kroner til støtteberettigede aviser. Fra venstre Arild Grande (Ap), Magnhild Øwre (programleder), Terje Breivik (Venstre) og Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Høyre).

RoarOsmundsen

LLAs styreleder Roar V. Osmundsen: – Mye bra for lokalavisene i det som nå legges frem.

Her kan du lese mer om LLAs syn på flere pressepolitiske saker.