Regjeringa fører vidare innovasjonsordninga for mediene

Den nye borgarlege fireparti-regjeringa vil blant anna videreføre innovasjonsordninga for digital medieutvikling. Regjeringa vil også fremje ei ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret blir vurdert. Det kjem fram i regjeringserklæringa som blei lagt fram i kveld.

Kulturminister og Venstre-leiar Trine Skei Grande (bildet) la fram den nye regjeringserklæringa saman med statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og KrFs Kjell Ingolf Ropstad torsdag kveld. I kapittelet om medier, står dette:

«Regjeringens mediepolitikk skal legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, for god nyhetsproduksjon over hele landet, og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet. Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid. Regjeringen vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter.

NRK er en viktig fellesinstitusjon i Norge, og skal sikres stabil og god finansiering. Regjeringen legger verdiene i NRK-plakaten til grunn for sitt arbeid.

Regjeringen vil verne om det åpne nettet, samtidig som personvernhensyn og opphavsrettigheter ivaretas.

Regjeringen vil:

Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.

Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.

Vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden.

Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.

Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.

Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. All mediestøtte skal samles i én ordning.

Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens.

Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.

Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes.

Innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter, og sikre at ordningen ivaretar utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver av trykte tidsskrifter som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven.

Håndheve prinsippet om nettnøytralitet, slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold.»

Heile regjeringserklæringa kan du laste ned her (pdf-format):

krf-v-h-frp-politisk-plattform-2019

Kulturministeren har tidlegare sagt at det skal kome ei eiga mediemelding i år. Venteleg vil regjeringas mediepolitikk bli enda meir avklart der.