Pressen og Abid

Presseorganisasjonane med felles uttale om kompensasjonsordninga: Ønskjer betre ordning for mediene

Kravet til omsetningstap bør senkast og meir av tapet bør erstattast. Det er bodskapen frå mediene til regjeringa.

Landslaget for lokalaviser (LLA) og dei seks andre presseorganisasjonane har no sendt inn felles høyringsuttale om kompensasjonsordninga for redaktørstyrte medier. Som kjent ligg det inne 300 millionar kroner i revidert statsbudsjett som skal kome mediene til gode etter at mediebransjen er råka av inntektssvikt dei siste månadane.

Dei første dagane i august – seinast torsdag 13. august – kan blant anna lokalavisene søke om å få økonomisk støtte frå denne ekstraordinære potten.

Før det skal altså regjeringa legge siste hand på kva reglar som skal gjelde for å få økonomisk støtte.

Slik ordninga er skrudd saman i dag, har regjeringa blant anna sagt:

  • «Det settes lik prosentsats for å kunne søke, det vil si at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke. Søknadsperioden er fra 15. mars til og med 30. juni.
  • Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner.»

Dette er ikkje godt nok, meiner LLA og dei andre presseorganisasjonane. Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk journalistlag, Fagpressen, MBL, Norsk lokalradioforbund og LLA har derfor sendt eit felles forslag til forbetringar.

LLAs generalsekretær Tomas Bruvik (bildet) er glad for at det kjem ei kompensasjonsordning, men meiner den må bli betre. Blant anna er Bruvik opptatt av at innslagspunktet må ned:

– I dag krevst det at mediebedriftene har hatt eit totalt omsetningstap på 15 prosent for å ta del i krisepakken. Vi meiner at kravet må senkast til 12 prosent og det stiller alle presseorganisasjonane seg bak i vår felles høyringsuttale, seier Tomas Bruvik.

Saka held fram under bildet.

– Alle ønskjer også at lokalavisene og dei andre mediebedriftene bør kunne få kompensasjon for 80 % av omsetningsfallet frå 15. mars til slutten av juni. I regjeringa sitt forslag står det 60 %.

LLAs generalsekretær er også glad for presseorganisasjonane er tydelege på at også støtte under 25.000 kroner må utbetalast. For små lokalaviser betyr kvar einaste krone mykje, derfor ønskjer presseorganisasjonane at nedre grense må vere 5.000 kroner.

– Er det håp om at regjeringa vil høyre på innspela og at reglane blir endra til det betre dei neste vekene?

– Vi skulle gjerne ha sett at det som kom frå regjeringa ville ha treft oss noko betre frå første dag av. Det skal sjølvsagt godt gjerast at det blir store endringar no, men det er viktig at presseorganisasjonane står samla bak høyringsuttalen, slik at det kan kanskje kan kome visse justeringar. Vi håper dessutan at ordninga etter kvart kan utvidast i tid, derfor er det viktig å jobbe med forbetringar alt no, seier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik.

Heile høyringsuttalen kan du laste ned her:

Felles høringsuttalelse

Oppsummeringa i høyringsuttalen til LLA, MBL, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk journalistlag, Fagpressen og Norsk lokalradioforbund ser du under annonsen:

• «Betydningen av troverdig, redigert nyhetsformidling og en åpen og opplyst offentlig samtale kan knapt overvurderes. Derfor er vi glad for at det kommer en kompensasjonsordning for mediene, som har hatt store økonomiske tap som følge av COVID-19-utbruddet. Imidlertid viser våre beregninger at den ikke vil få tilstrekkelig effekt. Foreløpige tall viser at den treffer kun 1/3 av mediehusene og kompenserer bare for 1/5 av tapene.

• Med bakgrunn i formålet med ordningen mener vi at det bør åpnes for å forlenge ordningen, slik det også er gjort for de generelle ordningene for næringslivet, dersom omsetningssvikten fortsetter etter 30. juni.

• Grenseverdien for å falle inn under ordningen bør være lavere enn 15 prosent omsetningstap. Dette er et stort tap for mediene grunnet medienes spesielle inntektsstruktur, og for å sikre medier med svak økonomi bør grensen settes på 12 prosent.

• Vi mener at i likhet med slik det er i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet må hver kalendermåned sees for seg. På den måten blir det mulig å motta kompensasjon for en eller flere måneder selv om man ikke ville være kvalifisert for hele perioden sett under ett.

• Vi mener kompensasjonsfaktoren bør settes til 80 pst., fordi en faktor på 60 pst. legger et for stort tap på bedriftene.

• Vi mener at avkorting for permitterte journalister bør være krone for krone. Dette vil stimulere til å ta journalister tilbake fra permittering. I likhet med den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet mener vi at det ikke skal foretas avkortning for redusert arbeidsgiveravgift.

• Vi mener grensen når beregnet kompensasjon ikke tildeles må senkes fra det foreslåtte 25.000 kr per periode til 5.000 kr per periode, som er gjennomsnittet i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

• Vi ber om at det legges opp til at utbetaling kan skje så raskt som overhodet mulig. Det vil si at halve kompensasjonsbeløpet utbetales umiddelbart etter at søknad er sendt, og at resten avregnes etter at det er klart hvor stort beløp det totalt søkes om og man ser om avkortning er nødvendig.»

Som Medietilsynet meldte før helga, er dette fristane lokalavisene og andre mediebedrifter må halde seg til:

Mandag 29. juni kl. 12.00: Medietilsynet åpner opp for at medier som skal søke om kompensasjon kan registrere seg i tilsynets digitale søknadssystem. Alle aktører som ønsker å søke, må registrere seg i systemet i forkant.

Tirsdag 4. august: Søknadsskjema tilgjengelig, og det blir mulig å søke om kompensasjon.

Torsdag 13. august: Siste frist for å søke kompensasjon. Det blir ikke mulig å søke etter at fristen har gått ut.

Utgangen av august: Kompensasjonen utbetales.

Her er forrige vekes sak om kompensasjonsordninga.