Ny undersøkelse om seksuell trakassering i mediebransjen: Unge kvinner mest utsatt

To prosent av de som har svart på undersøkelsen om seksuell trakassering i norsk mediebransje, oppgir at de har opplevd å bli seksuelt trakassert de siste seks månedene. Av det totale utvalget utgjør dette 96 personer, av disse er 80 prosent kvinner.

Det er en lavere andel enn i 2017 da tre prosent oppga at de var blitt seksuelt trakassert. Det er unge kvinner som er mest utsatt for seksuell trakassering. Medarbeidere er mer utsatt enn ledelsen, og midlertidig ansatte er mer utsatt enn fast ansatte.

Det er andre gang denne undersøkelsen gjennomføres i norsk mediebransje. Første gang var høsten 2017. I tillegg til initiativtakerne bak undersøkelsen sist gang, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening, har følgende mediehus/medieorganisasjoner samarbeidet om utsendelse av undersøkelsen: NRK, Discovery Norge, NENT Group og Norsk Lokalradioforbund.

Undersøkelsen presenteres i Oslo klokka 10.00 i dag tirsdag – av Bente Håvimb i MBL (bildet). Den strømmes, så du kan følge med på pressekonferansen her.

I undersøkelsen ønsket vi å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep i norsk mediebransje. Spørsmålene refererte til hendelser i jobbsammenheng, på arbeidsplassen eller mens man var på jobb utenfor huset, uavhengig av om krenkelsen skjedde fysisk, verbalt eller via digitale medier.

5221 personer svarte på undersøkelsen, som ble sendt ut i november 2019, og nær halvparten av de som besvarte undersøkelsen deltok også da den ble gjennomført første gang i 2017.

Kvinner mest utsatt – trakassering skjer både på arbeidsplassen og i sosiale sammenhenger

Undersøkelsen viser at kvinner i større grad er utsatt for ulike former for uønsket atferd som kan oppleves som seksuell trakassering, men at det også forekommer blant menn. I undersøkelsen defineres uønsket atferd, i tråd med tidligere forskning, som alt fra kommentarer, bilder, rykter, blikk, meldinger, telefoner, fysisk kontakt med seksuelle undertoner og seksuelle tilnærmelser, forespørsler eller krav, til seksuelle overgrep.

Menn oppgis å stå bak nær 8 av 10 tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep, mens kvinner står bak 14 prosent av tilfellene. Kvinner trakasseres først og fremst av menn, og i 93 prosent av tilfellene oppgis en mann å stå bak, mens kun 2 prosent svarer at de ble trakassert av en annen kvinne. Blant menn er situasjonen litt annerledes hvor menn også oppgis å stå bak over en tredjedel av tilfellene.

25 prosent av de som sto bak var ledere i samme bedrift, 53 prosent var kolleger eller underordnede i bedriften, mens 16 prosent er personer utenfor egen bedrift. Flest blir fortsatt utsatt på arbeidsplassen eller i sosiale sammenhenger. Nærmere halvparten svarer at det skjedde på arbeidsplassen, mens rundt 4 av 10 oppgir sosiale sammenhenger som setting.

Flere varsler og flere saker blir fulgt opp


26 prosent av de som i undersøkelsen selv oppga at de er utsatt for seksuell trakassering det siste halve året, varslet til egen bedrift. Det er flere enn i 2017 da tilsvarende andel var 16 prosent. Kvinner varsler fortsatt i større grad enn menn. Nær 3 av 4 av de som varslet, gjorde dette til nærmeste leder eller en annen leder, mens 2 av 10 varslet til en kollega. Flere varslet til HR-avdelingen i 2019 enn to år tidligere, og som tidligere ble kun et fåtall tilfeller rapportert til politiet.

Blant hendelsene det ble varslet om i 2019 svarer 48 prosent at saken ble fulgt opp av bedriften. De som varslet, er omtrent like fornøyd med oppfølgingen i 2019 som i 2017, hvor 65 prosent svarer at de er fornøyde med måten saken ble fulgt opp på.

Flere kjenner til bedriftens rutiner for varsling

Det er en stor økning i andelen som kjenner til at bedriften har en varslingsrutine for tilfeller av trakassering og overgrep. 55 prosent kjenner til varslingsrutiner i egen bedrift i 2019, mot 30 prosent to år før. Kjennskapen er lavest blant de yngste (18-30 år), som også i større grad oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, mens rutinene er best kjent blant de mellom 46-60 år, og blant toppledere og mellomledere. Frilansere og midlertidig ansatte er også noe dårligere kjent med rutinene.

Viktig å fortsette arbeidet

De deltakende organisasjonene vil rette en stor takk til alle som har bidratt til denne undersøkelsen; til alle organisasjonene og bedriftene som har delt og deltatt, til alle som har kommet med innspill og til alle de 5221 som har svart på undersøkelsen. Samtidig oppfordrer vi ledere, tillitsvalgte og øvrige medarbeidere til å fortsette den viktige jobben med å forebygge seksuell trakassering i mediebransjen.

Har du spørsmål om mediebransjens undersøkelse? Ta gjerne kontakt med:

Bente Håvimb, MBL, bente@mediebedriftene.no, mobil 97 03 47 29

Berit Nyman, Fagpressen, bn@fagpressen.no, mobil 93 43 33 45

Trond Idås, Norsk Journalistlag, trond.idaas@nj.no, mobil 90 62 40 82

Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening, rkn@nored.no, mobil 91 10 55 11