NRKrapporten nov 2021 e

– NRK konkurrerer lite med lokalavisene

– Konkurransepresset har økt noe i det nasjonale markedet, men vurderingen er at dette kommer publikum og mediemangfoldet til gode. Det sa direktør Mari Velsand i Medietilsynet da hun i dag overleverte en ny utredning om NRK til kulturminister Anette Trettebergstuen (bildet over).

Det var på Pressens hus at kulturminister Anette Trettebergstuen (bildet) mandag fikk overlevert utredningen om NRKs bidrag til mediemangfoldet. Hovedpunkter fra rapporten er:

  • NRKs regionale tilbud konkurrerer i liten grad med lokal- og regionaviser, og konkurransepresset vurderes som lite i disse markedene.
  • NRK bidrar positivt til mediemangfoldet og det samlede tilbudet til publikum ved å oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag, både gjennom et bredt innholdstilbud og ved at tilbudet brukes av majoriteten i befolkningen.
  • Siden forrige utredning i 2018, har konkurransepresset fra NRK økt i det digitale nyhets- og aktualitetsmarkedet nasjonalt. VG er markedsleder, men NRK er blitt VGs nærmeste konkurrent. NRK synes også å ha blitt en noe nærmere konkurrent til Dagbladet, men VG er fortsatt Dagbladets viktigste konkurrent. Konkurransepresset NRK utøver mot Aftenposten har trolig endret seg mindre enn konkurransepresset NRK utøver mot VG.
  • Medietilsynet vurderer at den økte konkurransen har virket skjerpende og ikke har hatt negative effekter overfor kommersielle aktører. NRKs tilstedeværelse har dermed positiv virkning på det totale tilbudet til publikum.
  • Det er en positiv sammenheng mellom regelmessig bruk av NRKs nyheter og å ha tilgang til betalte nyheter på nett. Det er likevel ikke belegg for å si at bruk av NRK fører direkte til betalingsvilje. Det kan også være at de nyhetsinteresserte både betaler for nyheter og bruker NRK mye.
  • Det er høy konsentrasjon i podkastmarkedet, der Schibsted og NRK har alle store nyhets- og aktualitetspodkaster. Vurderingen er at konkurransen fra NRK virker skjerpende på Schibsted, og dermed er positiv for tilbudet til publikum.

I rapporten er LLAs syn på NRK sitert: «Landslaget for lokalaviser (LLA) mener NRK ikke har vært til hinder for mediemangfoldet, men heller har bidratt til å løfte kvaliteten i andre medier gjennom høy faglig og etisk standard. Samtidig vises det til maktforholdet i ressurser mellom NRK og lokalavisene, og LLA mener det er «heilt avgjerande at kravet til NRK om å bidra til mediemangfald blir gitt forpliktande innhald». Selv om flere lokalaviser har fryktet at innholdet på Nrk.no skal redusere betalingsviljen for lokalavisene, mener LLA at dette ikke er en vesentlig utfordring i dag, selv om det varierer litt fra sted til sted. «I det alt vesentlege opplever lokalavisene at dei har ei grei arbeidsdeling med NRK, og i liten grad er i direkte konkurranse.» LLA understreker likevel at det er avgjørende «korleis NRK brukar nettsida i praksis», og fremhever viktigheten av at NRK «bidrar til å gje lokalavisene meir trafikk» gjennom sitering og lenking. LLA peker også på NRKs oppdrag om å bidra til mediemangfoldet og mener det «er viktig at dei tar dette ansvaret på alvor utover enkeltprosjekt og at det blir stilt krav til NRK om at dette skal vere eit kontinuerleg arbeid». At NRK har ressurser til å samarbeide med lokalavisene, mener LLA bør være et krav både til NRK sentralt og på distriktskontorene. I tillegg mener LLA at NRK bør «ta eit større regionalt ansvar» i områder der andre medier har redusert sin regionale dekning, og at «NRK bør ha ansvar for å lage innhald for og om grupper som dei andre mediene ikkje dekkjer godt nok».

Også LLA, Senter for undersøkende journalistikk og NRK sitt store samarbeidsprosjekt «Den store folkevandringa» er omtalt i rapporten:

«I 2020 var NRKs hovedprosjekt for journalistisk samarbeid med andre aktører «Den store folkevandringa». Dette var et samarbeidsprosjekt mellom NRK og Landslaget for lokalaviser (LLA), 99 lokale og regionale mediehus og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i Bergen. Arbeidet startet i 2020, og prosjektet ble gjennomført i valgåret 2021. Gjennom en rekke større reportasjer ble det sett på ulike aspekter ved nordmenns flyttemønster de siste årene og forventet utvikling for alle landets kommuner de neste 20 årene. Det ble samlet inn data og bakgrunnsinformasjon som ble delt med alle deltakende mediehus, som igjen kunne bruke materialet til å lage eget redaksjonelt innhold. Ifølge NRK var målet med prosjektet å gi et større og mer variert tilbud til publikum, og å gjøre folk bedre i stand til å delta i det offentlige rom og i politiske beslutninger, spesielt i spørsmål som gjelder hverdagen der de bor. LLA har opplyst at prosjektet resulterte i over 700 publiserte saker fordelt på 68 aviser som er medlemmer i LLA.»

Se mer om rapporten på Medietilsynets nettsider.

Se også mer om reaksjonene på rapporten på Medier24.no og Journalisten.no