rune_randi-e1558353326736

LLA og MBL ber Stortinget bidra til at flest mulig får avisen når postloven endres

LLA og MBL ber Stortinget om å gi Samferdselsdepartementet i oppdrag å utrede hvordan penger til kompenserende tiltak skal brukes, med sikte på å finne en løsning som er bedre for mediehusene og hvor en større andel av alle avisers abonnenter får avisen levert i tide. Det bør spesielt utredes om det kan være formålstjenlig at Posten og kompensasjonstiltaket kan utfylle hverandre, eventuelt at Posten alene kan utføre oppdraget.

LLAs Rune Hetland (t.v) og Tomas Bruvik var nylig i høring i Stortinget – sammen med Randi Øgrey og Bjørn Wisted i MBL og Kari Lisbeth Hermansen og Geir Wullf i Samisk Avisforening. Vi arbeider fortsatt med tiltak som skal få avisa fram til enda flere abonnenter også når Posten neste år skal gå sjeldnere med post og aviser.

Redaktørstyrte journalistiske massemedier er en av grunnsteinene i et fritt og demokratisk samfunn. Nyhetsmedier har en samfunnsverdi som demokratisk infrastruktur. Det er nødvendig at den infrastrukturen vi har i dag, med mediehus over hele landet, opprettholdes.

Regjeringens forslag til endring av postloven, slik at Posten fra 1.7.2020 skal omdele post 2,5 dager per uke i stedet for dagens fem dager, vil uten gode tiltak ha store negative konsekvenser for mange mediehusenes mulighet til å få avisen frem til alle sine abonnenter.

MBL og LLA er derfor glad for at regjeringen ser betydningen av at flest mulig abonnenter fortsetter å få avisen levert på utgivelsesdagen også etter at lovendringen trer i kraft, og derfor har foreslått å bruke ca 255 mill. kr årlig i tre år for å få dette til.

Regjeringens forslag er tredelt: endring av postloven, størrelsen på kompensasjonstiltaket og innretning av dette. Vi ber om at endelig innretning ikke vedtas nå. Utformingen av kompensasjonstiltaket vil ha store konsekvenser for mediemangfoldet og må innrettes på en så treffsikker måte som mulig. Målet må være å sikre en best mulig distribusjonsløsning også i distriktene, slik at avisabonnenter og befolkningen her ikke får et dårligere medietilbud enn andre deler av landet i form av reduserte utgivelser. Tiltaket må bidra til at minst 95 prosent av abonnentene til den enkelte avis får avisen levert på utgivelsesdagen som i dag. Vi mener at dette er mulig med kreative løsninger som gir maksimal effekt av kompensasjonsmidlene.

For mer informasjon kontakt:

Rune Hetland, generalsekretær LLA, mobil 452 89 444, rune()lla.no

Randi S. Øgrey, adm. dir. MBL, mobil 911 85 601

Rune Hetland i LLA (t.v.) og Randi Øgrey i MBL.