rune2

LLA får støtte til nytt graveprosjekt

Hva mener innbyggerne og politikerne om effektene av kommunesammenslåinger? Det har LLA fått midler fra Fritt Ord til å undersøke.

Thomas Frigård, LLA

– Kommunesammenslåinger er en viktig for innbyggerne, altså folk flest. Vi ønsker derfor å undersøke resultatet av ferske sammenslåinger, og dette er et område som det til nå ikke finnes gode analyser, sier generalsekretær i LLA, Rune Hetland.

Lite empiri

Siden 1970-tallet har antall kommuner i Norge vært relativt stabilt, men i fjor vedtok Stortinget at antall kommuner skulle reduseres fra 428 til 356, og sammenslåingene skal være gjennomført senest 1. januar 2020. Totalt vil 32 av kommunene slås sammen ved bruk av tvang, og denne reformen har skapt mye debatt, men hvilke effekter sammenslåingene har for lokalsamfunnet finnes det lite dokumentasjon på.

– Det finnes lite empirisk materiale på hvordan sammenslåingene påvirker lokalt engasjement og politisk deltakelse. Føler innbyggerne at de blir hørt og finner de det meningsfylt å delta i debatten om lokale saker; eller har avstanden til beslutningene blitt større og engasjementet mindre? Dette ønsker vi å undersøke, sier Hetland.

Lokalavisene en nøkkelrolle

LLA søkte derfor Fritt Ord om prosjektstøtte til å gjennomføre en undersøkelse av effektene av sammenslåinger av elleve forskjellige kommuner i perioden 2005-2018. Fritt Ord innvilget nylig søknaden med 65 000 kroner i prosjektmidler. Planen er at undersøkelsen skal resultere i en rapport. Denne skal offentliggjøres på vårparten, og den vil danne grunnlaget for journalistikk i en rekke redaksjoner rundt omkring i landet.

– Vi setter stor pris på at Fritt Ord støtter dette prosjektet. Den kunnskapen vi får håper vi skal være et viktig grunnlag for å gå videre med god journalistikk om de kommunene som nå holder på å slå seg sammen, sier Hetland.

Skal styrke

Han mener at det er viktig at lokalavisene setter søkelys på om kommunesammenslåinger i deres dekningsområde involverer innbyggerne.

– At flest mulig blir tatt med på råd underveis i prosessen og at det blir lagt til rette for lokalt engasjement også i organiseringen av de nye felles kommunen. Altså at målet er å styrke og ikke svekke lokaldemokratiet. Lokalavisene har en nøkkelrolle i å følge sammenslåingene, og vi håper og tror at vi gjennom vår undersøkelse kan stimulere lokalavisene til god journalistikk om temaet, sier Hetland.