Vestby Avis dekker et område med rask økning i folketallet og behov for nye fastlegehjemler.
Vestby Avis dekker et område med rask økning i folketallet og behov for nye fastlegehjemler.

Har fastlegekrisen nådd lokalsamfunnet?

Det er store variasjoner i presset på fastlegene, viser et knippe lokalavissaker. Hvordan står det til i ditt område?

Vestby Avis, Vestnytt, Arbeidets Rett og Vennesla Tidende skriver om situasjonen for lokale fastleger.

Regjeringen kom i september med en evaluering av fastlegeordningen. Den bekreftet noe mange fastleger allerede hadde varslet om: Arbeidsbelastningen har økt, og flere leger klarer ikke å håndtere arbeidsmengden. Regjeringen har også varslet at de vil komme med en egen handlingsplan for fastlegeordningen våren 2020. 

Hvordan er det i ditt område? Klarer kommunen å rekruttere leger til fastlegestillingene? Hvor mange pasienter har fastlegene? Er legene og pasientene fornøyde? 

Nye oppgaver for legene

Overføring av oppgaver fra sykehus til fastlege, legeerklæringer knyttet til fraværsordningen i skolen og oppfølging av NAV-tiltak, er blant oppgavene som betyr merarbeid for kommunens fastleger.

– Jeg synes det har vært travelt i årevis. Men det er klart vi merker at fastlegene har blitt tillagt flere oppgaver, sier en fastlege i Vestby til Vestby Avis. 

Avisa dekker et område med rask økning i folketallet og behov for stadig nye fastlegehjemler. Journalist Monika S. Risnes har loddet stemningen på to lokale legesentre. Hun har også sjekket legelisten.no, der brukere kan anmelde legetjenesten sin. De lokale legene får gode skussmål. 

Laget oversikt over alle legesentrene

Journalist Anne-Jo Lexander i Vestnytt har undersøkt statusen i den nye storkommunen Øygarden. Mens nabokommunene Bergen og Askøy har store problemer med å rekruttere fastleger, har Øygarden nettopp ansatt tre nye leger. Journalisten fant data på helsenorge.no, og brukte Datawrapper til nettvisningen. Hun laget oversikt over antall leger, ledige plasser og ventelister for hvert legesenter, samt en søkbar liste der leserne kunne søke etter sin egen lege.

– Det virket som om folk var interessert søkebiten, forteller Anne-Jo Lexander.

Flere pasienter enn innbyggere

Røroslegene har 350 flere pasienter enn det er innbyggere i kommunen, skriver journalist Guril Elisabeth Bergersen i Arbeidets Rett. De ekstra kommer fra nabokommunene. I tillegg behandler de 2000 pasienter årlig som enten er hytteeiere eller turister. 

Kommunen er i gang med en mulighetsstudie om den kommunale helsetjenesten. De har gjennomført en brukerundersøkelse som journalisten har sitert fra. Brukerne sier blant annet at de opplever helsetjenestene som fragmenterte. 

Må ut av kommunen

I Vennesla er det 400 på venteliste, og innbyggere som trenger ny fastlege må finne det utenfor bygda, skriver Vennesla Tidende. Men, lange ventelister behøver ikke å bety at alle disse er uten lokal fastlege. Kommuneoverlegen anslår at 80-90 prosent av alle på venteliste har fastlege i kommunen, men ønsker å bytte til en annen.

Journalist Per-Øyvind Nordberg har også snakket med pasient og brukerombud i Agder.